Välkommen‎ > ‎Regler‎ > ‎

Regelsamling

På denna sida presenteras de regler som gäller inom Gräsåkers samfällighetsförening.


R-001 - Parkeringsplatser
Regelbeskrivning
Parkering får endast ske på markerade parkeringsplatser eller i garagen. All annan parkering kräver ett särskilt godkännande från styrelsen.
Motiv
Säkerställa att framkomligheten för föreningens medlemmar, gäster och yrkestrafik är god i området.
Anmärkning;
Hushåll med mer än en bil bör alltid ha den ena parkerad i garaget då det endast finns en parkeringsplats utomhus per fastighet i området.


R-002 - Hastighetsbegränsning
Regelbeskrivning
Från vändplanen och fram till respektive gård, inklusive parkeringsytor är hastigheten begränsad till högst 20 km/h. Inne på gårdarna gäller högst 10 km/h, vilket motsvaras av att köra på ettans växel med grundgas.
Motiv
Undvika trafikolyckor och skydda barnen i området, samt skapa lugn på gårdarna. 
Anmärkning
Förutom det direkta skyddet för främst barnen i området är regeln till för att föräldrar till små barn skall slippa känna en oro för snabbt körande fordon inne på gårdarna. Oron hos föräldrarna är inte beroende av hur säker föraren tycker sig vara, utan av hur snabbt de ser bilen komma körande!


R-003 - Parkeringstid
Regelbeskrivning
Parkering får ske högst sju (7) dygn i sträck utan att fordonet flyttas. Längre tids parkering kräver ett särskilt godkännande från styrelsen.
Motiv
För att boende och gäster skall hitta parkeringar, samt att parkeringsplatserna endast är till för fordon som används.
Anmärkning
Parkering i garage får självklart ske under längre tid.


R-004 - Trafik på gårdar
Regelbeskrivning
Trafik på gårdar skall ske undantagsvis och enbart för i och urlastning av tunga eller skrymmande föremål, eller för upphämtning eller avlämning av personer med rörelsehinder. Fordonet skall efter utfört ärende direkt lämna gården.
Motiv
Undvika trafikolyckor och skydda barnen i området, lugn på gårdarna
Anmärkning
Regeln gäller även hantverkare.

R-005 - El i garage
Regelbeskrivning
Eluttagen i garagen skall huvudsakligen användas för motor- och kupévärmare. Dessa skall vara timerstyrda. Laddning av bil i garaget tillåts ej för närvarande.
Motiv
Elen i uttagen betalas gemensamt.
Anmärkning
Kortare tids anslutning av elverktyg och belysning i samband med reparationsarbeten är tillåtet.


R-006 - Hushållssopor
Regelbeskrivning
Endast hushållssopor får slängas i våra nedgrävda sopbehållare.
Motiv
Hålla ner sopvolymen och bidra till en bättre miljö.
Anmärkning
Allt annat avfall än hushållssopor, t.ex. glas, kartong, plast, glöd, brandfaliga ämnen och tidningar, sorteras ut och lämnas till återvinningsstation eller återvinningscentralen i Skå. Luckorna skall låsas för att minska risken för missbruk, olyckor och vandalisering.


R-007 - Uppställning på samfällighetens mark
Regelbeskrivning
Längre tids (mer än ett dygn) uppställning av fordon, containrar eller liknande på samfällighetens mark i anslutning till privat fastighet i samband med arbeten på den samma skall föregås av information till och godkännande av styrelsen.
Motiv
Säkerställa att uppställningen sker på lämpliga platser och att berörda är införstådda med den planerade uppställningen.
Anmärkning
Berört gårdsombud och närboende bör dessutom informeras.


R-008 - Trädfällning
Regelbeskrivning
Önskemål om trädfällning som initierats av gård eller enskild fastighetsägare skall behandlas av styrelsen som har rätt att neka fällning. Dessutom skall en majoritet på närliggande gårdar samtycka till trädfällningen.
Motiv
Minska risken för skador på person och egendom samt allt för stor plötslig förändring av närmiljön.
Anmärkning
Arbetet med fällningen skall utföras genom samfällighetens försorg.


R-009 - Begränsning av antalet parkeringsplatser per fastighet
Regelbeskrivning
Fastighetsägare förfogar endast över två parkeringsplatser inom området. Antingen en plats i garage och en yttre parkeringsplats eller två yttre parkeringsplatser och inget garage.
Motiv
Föreningen har ingen möjlighet att utöka parkeringsplatserna mer. Boende i området har i större utsträckning än tidigare tillgång till fler än två bilar. En del har också företags- eller tjänstebilar parkerade i området.
Anmärkning
Undantag från denna regel får endast göras efter skriftlig överenskommelse med sittande samfällighetsstyrelse.

R-010: Garagens användning
Regelbeskrivning
Garagen får endast användas till uppställning av motorfordon. Garagen får inte användas som extraförråd. En begränsad mängd andra saker som däck, cyklar, skidor o.s.v. får förvaras i garaget under förutsättning att även en bil får plats. Ägarna har försäkringsansvaret.
Motiv
Garagen måste i större utsträckning användas till bilparkering, för att skapa plats på de yttre parkeringsplatserna för både boende och gäster. Minska brandriskerna i garagen.
Anmärkning
Alla ska använda sina garage, även under den varma delen av året, för att skapa utrymme på de yttre parkeringsplatserna.

R-011: Icke utnyttjat garage
Regelbeskrivning
Fastighetsägare som inte kan eller behöver använda sitt garage, har skyldighet att meddela detta till styrelsen.
Motiv
Om fastighetsägare har en bil som är för stor för att gå in i garagen, eller inte äger någon bil, måste samfällighetsstyrelsen ha möjlighet att tillfälligt erbjuda annan boende i området garageplatsen. Garaget återgår vid behov till den ursprungliga fastigheten.
Anmärkning
Om behov uppstår att återfå garageplats, bör detta snarast meddelas styrelsen, så att den som lånat garaget får möjlighet att förbereda utflyttning.