Välkommen‎ > ‎

Föreningsstadgar

Samfällighets stadgar
Stadgarna ska informera medlemmarna och omvärlden om föreningens ändamål, centrala regler, demokratiska förhållningssätt m m. Dessa är stadgarna i Gräsåkers samfällighetsförening:


§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Gräsåkers Samfällighetsförening
§ 2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar den samfällighet som bildats av fastigheterna Väsby 43:475 och
Väsby 43:477 - 43:620 i enlighet med anläggningsbeslut av 1970-12-01, diarienummer 136/70 B 3.
§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildande bestämts om dess (deras) ändamål.
§ 4 MEDLEM
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.
§ 5 STYRELSE- SÄTE, SAMMANSÄTTNING
För förening skall finnas en styrelse med säte i Ekerö. 
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter och tre suppleanter.
§ 6 STYRELSE - VALBEREDNING
Styrelsens ordförande väljs direkt av stämman med mandattid intill nästa ordinarie stämma.
Styrelseledamöter i övrigt och revisorer väljs för tiden fram till ordinarie stämma två år senare. 
Första gången val äger rum skall två av styrelseledamöterna och en revisor väljas på endast ett år.
Styrelse- och revisorssuppleanter väljs för tiden fram till ordinarie stämma ett år senare. 
Styrelsen utser befattningar - förutom ordförande - inom sig. 
Val förbereds av en vid ordinarie stämma utsedd valberedning med mandattid intill ordinarie stämma ett år senare.
§ 7 STYRELSE - KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE, FÖREDRAGNINGSLISTA
Kallelse till sammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. 
Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden, Ledamot, som är förhindrad att när­vara, skall genast meddela detta till ordförande, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. 
Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.
§ 8 STYRELSE - BESLUTSFÖRHET, PROTOKOLL
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträdet anses behörig utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Frågor får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärendet äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattar beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. 
Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. Styrelseprotokoll skall fortlöpande delges medlemmarna.
§ 9 STYRELSE - FÖRVALTNING
Styrelsen skall:
1 – Förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar.
2 – Föra redovisning över föreningens räkenskaper
3 – Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
4 – Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningensverksamhet och ekonomi
5 – I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
§ 10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsens senast tre veckor före ordinarie stämma.
§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december.
§ 12 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen be­stämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.
Om stämman skall godkänna uttaxering, skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från den kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxas, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom för­valtnings- och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
Om minst en åttondel av samtliga röstberättigade medlemmar hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.
§ 13 KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftlig kallelse till varje medlem. Kallelseåtgärd skall vidtas senast fyra veckor före ordinarie stämma och två veckor före extra stämma. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsen försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftlig underrättelse till varje medlem.
§ 14 MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter det kallelse till stämman utfärdats. Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
§ 15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas
 • Val av ordförande för stämman,
 • val av sekreterare för mötet,
 • val av rösträknare,
 • godkännande av dagordning,
 • stämmans behöriga utlysande
 • Val av två justeringsmän
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsen och revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 • Ersättning till styrelsen och revisorerna
 • Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 • Val av styrelseordförande
 • Val av övriga styrelseledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
§ 16 STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning m gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.
För att beslut skall fattas i sådan fråga som ej anmälts i kallelse till stämma fordras att beslut biträdes av alla föreningens medlemmar.
§ 17 ÖVERLÅTELSE AV MEDLEMSSKAP
Det åligger varje medlem att vid överlåtelse av fastighet skriftligen underrätta styrelsen därom samt att underrätta köparen att medlemskap i föreningen är obligatoriskt.
§ 18 STADGEÄNDRING
För att stadgeändring skall kunna beslutas på endast en stämma skall förslaget till ändring i sin helhet ha anmälts vid föregående ordinarie stämma.
§ 19 PROTOKOLLJUSTERING - TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.
§ 20 BUFFERT FÖR OFÖRUTSEDDA KOSTNADER
Föreningen skall hålla likvida medel tillgängliga för att kunna täcka oförutsedda större kostnader. Bufferten skall vara på minst fyra prisbasbelopp. Beloppet skall hållas åtskilt från övriga likvida medel som används för den löpande verksamheten. Beloppet skall redovisas som en tillgång i bokföringen. Pengarna får placeras för att ge bästa möjliga avkastning, men måste vara direkt tillgängliga och får ej riskera att minska i värde. Efter eventuellt nyttjande skall bufferten snarast återställas. Bufferten skall inte användas för ordinarie underhåll eller nyinvesteringar. Medel för underhåll och nyinvesteringar fastställs av stämman i budgeten och i en av styrelsen upprättad "Investerings- och Underhållsplan".

§ 21 REGLER INOM SAMFÄLLIGHETEN
Som tillägg till föreningens stadgar finns dessutom en uppsättning regler som gäller för föreningens medlemmar och för styrelsens agerande. Syftet med tydliggjorda regler är att öka och bibehålla en god trivsel i området. Förslag på nya regler och ändringar i eller borttag av befintliga regler kan lämnas av föreningens samtliga medlemmar. Förslagen skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter att kallelsen till stämman har gått ut. Beslut om fastställandet av en ny regel och ändring i eller borttag av en befintlig regel görs vid föreningsstämman. Vid dessa beslut krävs 2/3-dels majoritet. Förändringsförslaget måste finnas tillgängligt för föreningens medlemmar senast en (1) vecka före stämman. Vid stämman tillåts att regelförslagets lydelse modifieras i viss utsträckning, men den ursprungliga intentionen skall kvarstå. En förteckning över gällande regler skall hållas av styrelsen och vara tillgänglig för föreningens medlemmar.


Kommentarer till stadgarna
Vid hänvisning till lagrum avses SFL lagen 1973:1150) om förvaltning av samfälligheter i dess lydelse den 1 juli 1974.
TILL INGRESSEN
SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och stadgarnas innehåll. Genom bestämmelser i stadgarna kan föreningsmedlemmarna dock i vissa hänseende avvika från SFL. 
I SFL anges i vilka situationer stadgarna får innehålla avvikelser från lagen.

Till § 1 Samfällighetsföreningens firma skall innehålla "samfällighetsförening". Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen registrerade ännu bestående samfällighetsföreningsfirmor (29 § SFL).
Till § 2 Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose (18 § SFL). 
Förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen äger samt medel som influtit vid försäljning. 
Alla samfälligheter skall anges uttömmande och på ett sådan sätt att de kan identifieras. 
Om marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning blivit registrerade bör registerbeteckning anges.
Till § 3 Samfällighets ändamål kan ha bestämts vid lantmäteriförrättning och framgår i så fall av förrättningshandlingarna. Är det vid förrättning bestämda ändamål oklart eller har det blivit inaktuellt eller har något ändamål inte föreskrivits vid förrättning bör grunderna för förvaltningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förrättningsavgörande kan komma att underkännas vid registreringen.

Till § 4 Med delägarfastighet förstås fastighet som har del i samfällighet och med delägare ägaren av del­ägarfastighet (1 § 2 stycket SFL). 
Medlemmarna i samfällighetsförening utgöres av delägarna i samfällighet (17 § SFL). 
Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anläggning på ofri grund naturreservat, som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 3 eller 4 SFL. 
Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fastighetens ägare. 
Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet. 
Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket eller 2 SFL skall vid tillämpningen av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe (3 § SFL).
Till § 5 Styrelsen för samfällighetsförening skall bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot skall vara myndig (30 § SFL) men behöver inte vara medlem.
Till § 6 När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen skall bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna (31 § SFL). 
Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt uppdrag före utgången av den tid vil­ken han utsetts (32 § SFL). 
Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot förhindrad att utöva uppdraget är styrelsen ej ändå beslutsför, får länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av skäl som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen ensam handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse (33 § SFL).
Om ej annat följer av stadgarna eller av föeningsstämmobeslut, får styrelsen utse särskild firma­tecknare. Bemyndigheten att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkallas (34 § SFL). 
Uppgift om förenings postadress, om styrelseledamöternas fullständiga namn, bostad- och post­adress och telefon, samt om firmatecknare om sådan utsetts skall anmälas till länsstyrelsen (26 §SFL). Även ändring i dessa förhållanden skall anmälas till länsstyrelsen (39 § SFL).
Till § 8 Som styrelses beslut gäller den mening om vilken vid styrelsesammanträde de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som beträddes av ordföranden. 
Första stycket gäller ej, om annat föreskrives i stadgarna (38 § SFL). 
Med ledamot avses även tjänstgörande suppleant.
Till § 9 Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag (SFL), stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet ej strider mot denna lag (SFL), eller annan författning eller mot stadgarna (35 § SFL). 
Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (36 § SFL). 
Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firmatecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller föreningsstämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år (37 § SFL). 
Bestämmelsen under punkten 5 är endast avsedd för föreningar med flera samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna har del efter olika andelstal. Bestämmelsen anknyter till 41 §, 42 §, 45 §, 48 § och 60 § SFL.
Till § 10 Revisionen avser räkenskapsperiod. Eftersom räkenskapsperiod inte behöver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens förvaltning komma att revideras i omgångar. 
Av allmänna rättsregler följer att till revisorer inte får väljas den som ingått i styrelsen under den räkenskapsperiod revisionen avser.
Till § 12 Tiden för ordinarie stämma bör bestämmas så långt efter räkenskapsperiodens utgång att revisorerna får tid att revidera och avge revisionsberättelse och styrelsen därefter får tid att kalla till stämma.
Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser läns­styrelsen stämma på anmälan av medlem (47 § 3 stycket SFL).
Till § 13 Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarnas föreskrifter skall länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma. (47 § SFL).
Till § 15 Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § SFL) 
Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman (50 § 2 stycket SFL). 
Talan får föras mot uttaxering (46 § SFL) och stämmobeslut (53 § SFL).
Till § 16 Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL). 
Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (48 § SFL).
Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandling av fråga som rör hans rätt (48 § SFL). 
Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetod). I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49 § SFL) (andelstalsmetod). 
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening får vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelser från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49 § SFL). 
För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrives i stadgarna 51 § SFL) 
Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrives strängare villkor i stadgarna skall de gälla.
Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genom anmälas till registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett (52 § SFL).
Till § 18 Angående innebörden av huvudtalsmetod och andelsmetod, se kommentar § 7.
Till § 19 Angående tillgänglighållande av protokoll, se kommentar till § 15.

Till § 20    

Till § 21