Området‎ > ‎

Sophantering

Underjordsbehållare för sopor

Fördelning
Det finns fem sopbehållare i området. För att få ett jämnt utnyttjande av behållarna är det utpekat vilken behållare som respektive fastighet skall använda sig av. fördelningen, samt var behållarna är placerade, framgår av bilden nedan.

Regler
Sopbehållarna är endast avsedda för hushållsavfall från boende i samfälligheten.

Kommunen skickar ut gröna påsar till respektive hushåll som har anmält intresse att källsortera enligt den enkät som kommunen skickat ut (februari 2016). Enligt Ekerö kommun räknas hushållen på Gräsåker som enbostadshus.

De gröna påsarna används till matavfall och slängs som vanligt i underjordsbehållarna.

Nya påsar beställs hos Roslagsvatten,
Tel 08-540 835 00, info@roslagsvatten.se: https://roslagsvatten.se/ekero. Nya påsar finns också att hämta på återvinningscentralen i Skå.

Styrelsen har inget administrativt ansvar för projektet.

Glas, metall, kartonger, plastförpackningar och tidningar får inte läggas i behållarna! Inte heller varma eller glödande föremål (t.ex. engångsgrillar) som kan orsaka brand! Dessa skall istället lämnas vid återvinnings-stationerna. De två närmsta finns vid Träkvista torg och vid buss 177/301 slutstation i Skärvik. Glas och metall kan skada säcken i behållaren vilket medför dyra reparationer som vi tillsammans får betala. Avfall som inte är hushållsavfall (byggmaterial, vitvaror, bildäck, etc.) skall lämnas vid kommunens återvinningscentral i Skå.

Kostnader
Samfälligheten tar över betalningsansvaret för sophämtningen fr.o.m 2022 och enskilda hushåll kommer då ej längre få denna faktura. Tömning sker var 14:e dag.
Soporna vägs så det är viktigt att vi lämnar metall, glas, papper, plast o.dyl i kommunens återvinningskärl eftersom detta påverkar kostnaden för föreningen.

Lås
Sopbehållarna har lås för att endast boende i föreningen skall kunna använda dessa, samt för att minska olycksrisken. Lås luckan när du kastat dina sopor! Extra nycklar finns hos kassören (för 90:-) eller kan beställas hos en låssmed, t.ex. hos BC lås.

Ytterligare information
Ekerö kommun ansvarar för sophanteringen och fastställer de regelverk som skall gälla. Ytterligare information finns på kommunens webbplats.

Bakgrund
Om du vill ha ytterligare information om hur det gick till när föreningen gick från att hantera sopor i 144 individuella sopkärl till 5 gemensamma underjordsbehållare, kan du läsa om detta här.

Vad är egentligen sopor?
Sopor känns idag som ett ganska förlegat ord. Det mesta av det som vi inte förbrukar i hemmet kan endera återanvändas eller återvinnas.

Återvinning
-

Matavfall
Kommunen skickar ut gröna påsar till respektive hushåll som har anmält intresse att källsortera enligt den enkät som kommunen skickade ut (februari 2016).
De gröna påsarna används till matavfall och slängs som vanligt i underjordsbehållarna.
Nya påsar skickar kommunen ut. De kan också beställas direkt av Ragnsells: http://www.ragnsells.se/
Styrelsen har inget administrativt ansvar för projektet.

Restavfall
-

Avfallskvarnar
En avfallskvarn är en anordning som monteras under diskbänken och möjliggör att matrester kan malas ner och transporteras bort via avloppsnätet. Ur Föreskrifter för avfallshantering §18, Ekerö kommun;
"Avfallskvarn som ansluts till kommunalt avloppsledningsnät får inte installeras utan huvudmannens (kommunens) skriftliga medgivande".

En bild från tiden då respektive fastighet hade
en egen sophehållare.