Organisation‎ > ‎

Gårdsombud

Gårdsombudets uppgifter
Gårdsombudet har till uppgift att;
 • vara kontaktman mellan de boende på gården och styrelsen, och särskilt informera de på gården som saknar dator och internet-anslutning om vad som är aktuellt i föreningen, samt dela ut styrelsemötesprotkoll och kallelser till möten initierade av styrelsen
 • informera nyinflyttade om samfällighetens verksamhet, avgifter, rättigheter och skyldigheter. Som hjälp finns dokumentet 'Information till nyinflyttade' i filarkivet
 • informera kassören om avflyttning och namnen på de nyinflyttade
 • ansvara för och planera höst- och vårstädningarna på egen gård utifrån instruktioner från styrelsen
 • medverka till...
 • inleda städdagarna med ett gårdsmöte där alla kan komma med önskemål om förbättringar på gården, och tillse att större förändringar (t.ex. trädfällning) som markant påverkar miljön på gården är förankrade hos samtliga på gården.
 • föra protokoll vid städdagarna på av styrelsen utformat mall samt tillse att protokollet lämnas in till någon i styrelsen
 • medverka till att minst en person från varje fastighet deltar i ovannämnda städning
 • bilda valberedning efter kallelse från styrelseordföranden
 • meddela vuxenstyrkan om nödvändiga reparationer på belysning eller asfaltsytor
 • hålla sig informerad om pågående och planerade verksamheter inom samfälligheten, samt sprida denna information på gården
 • kontrollera att parkeringsförbudet på gårdarna och reglerna för parkering i övrigt efterlevs och i de fall någon bryter mot dessa, påtala detta för bilägaren samt informera om gällande parkeringsregler. Om detta inte hjälper kontaktas styrelsen.
 • informera de boende på gården om gårdens gemensamma ansvarsområde
 • vid byte av gårdsombud informera det ny-utnämnda gårdsombudet om uppgifter och ansvar samt meddela styrelsen namn, husnummer och e-postadress till det ny-utnämnda gårdsombudet

Aktuella gårdsombud
Respektive gård har själva rätt att besluta om hur och när byte av gårdsombud skall ske. Vanligtvis utses ett nytt gårdsombud i samband med gårdsmötet på vårstäddagen.

Gård 1 - Lisa Vallfors, 23 D
Gård 2 - Johanna Nyberg, 33 E
Gård 3 - Johan Lindgren, 39 A
Gård 4 - Lars Värn, 43 C A
Gård 5 - Rickard Lövgren, 17 C
Gård 6 - Helena Stagnell, 15 C
Gård 7 - Seth Norrby, 9 D
Gård 8 - Petra Eremar, 49 D