Organisation‎ > ‎

Revisorer

Uppgift
Revisorerna har två områden att revidera:
  • Räkenskaperna, som består av sifferkontroller av verifikationer, bokföring, årsredovisning, årssammanställningar etc., t.ex. att bokförda transaktioner finns i verkligheten och att transaktionerna hör hemma i föreningen.
  • Förvaltningen, som består av beslut, genomförande, avtal, rutiner, arbetsfördelning, protokoll mm., t.ex. att det finns goda rutiner i redovisningen samt att styrelsens beslut är formellt riktiga och följer lagar, föreskrifter i stadgarna och föreningens regler i övrigt.
För att klara av detta behövs en förberedelse som omfattar att läsa igenom och sätta sig in i granskningsplanen (finns i filarkivet) eller motsvarande. Granskningsplanen skall uppdateras och förbättras över tiden till stöd för kommande revisorer. 

Fortlöpande under året skall revisorn läsa igenom samtliga styrelsemötesprotokoll och stämmoprotokoll. Vid minst ett tillfälle under året bör revisorn kontrollera att den löpande bokföringen, såväl som det löpande styrelsearbetet fungerar väl. Vid tveksamheter kring detta är det revisors skyldighet att informera styrelsen och i förlängningen även samtliga medlemmar i föreningen om detta bedöms nödvändigt. Inför årsstämman genomförs en slutgranskning som tar några kvällar i anspråk. Arbetet avslutas med att en revisionsberättelse skrivs.

Eftersom det inte får finnas den minsta risk att revisorn kan övertalas att se mellan fingrarna med några oegentligheter måste denne ha en hög personlig integritet.

Revisorssuppleanterna skall vara beredda att ersätta ordinarie revisorer om behov skulle uppstå

Nuvarande revisorer
Enligt stadgarna skall föreningen ha två ordinarie revisorer och två revisorssupplenanter. För närvarande (efter stämman 2021) är Lisa Vällfors och Per Lilja föreningens ordinarie revisorer.