Organisation‎ > ‎

Styrelsen

Uppgift
Enligt paragraf nio (§9) i föreningens stadgar har styrelsen till uppgift att;
  • Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
  • Föra redovisning över föreningens räkenskaper
  • Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
  • Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
  • I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter
Arbetet planeras vid månadsvisa styrelsemötenProtokoll från dessa ligger på sidan för styrelsemötesprotokoll.

Sammansättning
Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter, samt tre suppleanter. Samtliga dessa väljs på årsstämman. Styrelsen har en ordförande som utses på stämman. Styrelsens övriga funktionärer (sekreterare, kassör och övriga ledamöter) utses på det konstituerande mötet som genomförs direkt efter årsstämman.

Målsättningen är att varje gård skall vara representerad i styrelsen för att underlätta kommunikationen åt båda håll mellan respektive gård och styrelsen.

Nuvarande styrelse

Mia Beckman
Ordförande  43B Gård 4
Jessica Hjertén Kassör 47FGård 8
John EremarLedamot49DGård 8
Mats NymanLedamot37CGård 3
Sara Rönnmark Ledamot 31CGård 4
Maja Bergström
Suppleant49A
Gård 8
Pernilla JerreholtSuppleant7A
Gård 7
Kristoffer Sundin
Suppleant17EGård 5
 
Om du önskar kontakta föreningen hittar du uppgifter om hur du gör det på sidan Kontakt.