Organisation‎ > ‎Styrelsen‎ > ‎Ekonomi‎ > ‎

Arvoden

Arvode utgår till personer med arbetsuppgifter inom de delar av samfälligheten som beskrivs under avsnittet organisation på denna webbplats (bortsett från gårdsombuden och webbansvarig). Arvodet fungerar som en belöning för engagemanget, men är inte i närheten av vad som hade utbetalats om arbetet hade skett med anställd arbetskraft.

Arvodet för respektive uppdrag föreslås av styrelsen och fastställs av årsstämman. Arvodet utbetalas i efterskott två gånger per år, strax före midsommar och strax före jul. 30 % skatt dras på fastställt arvode och betalas in till Skattemyndigheten tillsammans med arbetsgivaravgiften. En kontrolluppgift delas ut till respektive arvoderad person under januari månad.